ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

(Construction Management)

Το γραφείο αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση έργων, τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού όσο και στη φάση της υλοποίησης, εξασφαλίζοντας την επιτυχία τους. Η διαχείριση έργου ενδεικτικά περιλαμβάνει :

  • Σύνταξη Προϋπολογισμού, Χρηματοροές, Κόστος Έργου
  • Προγραμματισμός Έργου, Σχεδιασμός και Παρακολούθηση Χρονοδιαγράμματος - Διάγραμμα Gantt
  • Υλοποίηση Έργου, Συντονισμός συνεργείων, προμηθευτών - διαχείριση αποθεμάτων