Συνήθεις Ερωτήσεις

Τι είναι ένα τοπογραφικό;

Τοπογραφικό ή πληρέστερα τοπογραφικό διάγραμμα είναι η απόδοση του εδάφους , των κτισμάτων και τεχνικών κατασκευών, καθώς και όλων των θεωρητικών τεχνικών πληροφοριών που αφορούν το υπό μελέτη ακίνητο, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ένα πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα είναι εξαρτημένο από ένα σύστημα αναφοράς, αναφέρει όλα τα γεωμετρικά δεδομένα της υπό μελέτη περιοχής και διαθέτει προσανατολισμό και κάναβο.

Γιατί πρέπει το τοπογραφικό διάγραμμα να είναι εξαρτημένο;

Στο εξαρτημένο από ένα σύστημα αναφοράς τοπογραφικό διάγραμμα η υπό μελέτη ιδιοκτησία είναι μονοσήμαντα (σε σχέση με το σύστημα) τοποθετημένη στο χώρο. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης της έκτασης γνωρίζει με ακρίβεια τη θέση της και μπορεί πάντα να τη συσχετίζει με ένα θεωρητικό υπόβαθρο (π.χ. g.i.s., κτηματολόγιο, δασικός χάρτης, χάρτης αρχαιολογικής υπηρεσίας, δίκτυα υποδομής κ.α.) αντλώντας χρήσιμα δεδομένα. Με ένα εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα η θέση της ιδιοκτησίας είναι επιστημονικά κατοχυρωμένη.

Πόσο κοστίζει ένα τοπογραφικό διάγραμμα;

Η αμοιβή τοπογραφικών εργασιών απο διπλωματούχο μηχανικό καθορίζεται κυρίως από τα Π.Δ. 696/74 και 515/89 και ελέγχεται από το Τ.Ε.Ε.  Για την προεκτίμηση της αμοιβής είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε την ευρύτερη προς μελέτη περιοχή και την έκταση της ιδιοκτησίας .

Σε κάθε περίπτωση το κόστος ένος πλήρους τοπογραφικού διαγράμματος μπορούμε να πούμε ότι είναι μικρό, σε σχέση πάντα με την εξασφάλιση και τις προοπτικές σωστής περαιτέρω μελέτης ανάπτυξης/ανοικοδόμησης που προσφέρει.

Που μπορώ να χρησιμοποιήσω το τοπογραφικό διάγραμμα;

Ένα πλήρες και εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Ενδεικτικά αναφέρουμε :

1. Για έκδοση Οικοδομικής Άδειας από το Πολεοδομικό Γραφείο της περιοχής

2. Για έκδοση άδειας εκσκαφής από την αρμόδια Αρχαιολογική Υπηρεσία

3. Για έκδοση πράξης χαρακτηρισμού από Δασαρχείο

4. Για την επισύναψη σε συμβόλαιο μεταβίβασης (π.χ. αγοραπωλησία)

5. Για τη μελέτη αξιοποίησης ακινήτου (π.χ. πώληση, προμελέτη ανάπτυξης κτιρίων κλπ)

6. Για τη δήλωση της ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο

7. Για τη δήλωση μεταβολής γεωμετρικών στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

8. Για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκων πανέλ

8. Για το οποιοδήποτε λόγο χρειαζόμαστε μια κατοχυρωμένη παρουσίαση της ιδιοκτησίας μας είτε σε κάποια δημοσια υπηρεσία είτε σε έναν ιδιώτη.

 

 

Τι είναι η μελέτη ανέγερσης/προσθήκης/αναθεώρησης Ο.Α. κτιρίου;

Πρόκειται ουσαστικά για μια ομάδα μελετών αναγκαίων για τη σωστή και επιστημονικά τεκμηριωμένη περιγραφή του τρόπου κατασκευής των επιμέρους σταδίων. Ο ογκώδης φάκελος περιλαμβάνει τις ανάλογα με την περίπτωση μελέτες όπως π.χ. αρχιτεκτονική, στατική, παθητικής και ενεργητικής προστασίας, θερμομόνωσης, ύδρευσης και αποχέτευσης, περιβάλλοντος χώρου, εφαρμογής Κ.Ε.Ν.Α.Κ. κ.α.

Τι είναι η επίβλεψη;

Η επίβλεψη της κατασκευής συνίσταται από όλες τις απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο επιβλέπων μηχανικός/ή η ομάδα μηχανικών, κάποιες από τις οποίες είναι η καθοδήγηση και ενημέρωση των εκάστοτε συνεργείων για τις μεθόδους ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούν, τις σωστές τακτικές κατασκευής, τα γεωμετρικά στοιχεία που πρέπει να χρησιμοποιήσουν (π.χ. μήκη και ύψη τμημάτων κατασκευής), τα υλικά και τον τρόπο ανάμιξης των και γενικά την παρακολούθηση της εξέλιξης της κατασκευής και την επίλυση προβλημάτων. Σε καμία περίπτωση όμως δεν πρέπει να συγχέουμε την επίβλεψη με την επιστασία.

Πόσο θα κοστίσουν οι απαραίτητες μελέτες και επίβλεψη;

Το κόστος των απαραίτητων μελετών και της επίβλεψης είναι συνάρτηση του προϋπολογισμού του έργου, ο οποίος με τη σειρά του εξαρτάται από τα μεγέθη της κατασκευής.

Αυτό που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι το κόστος αυτό αποτελεί ένα ποσοστό του κόστους κατασκευής. Ποσοστό επί του συνολικού κόστους είναι και οι αμοιβές των διαφόρων συνεργείων, τα οποία πολλές φορές αμοίβονται πολλαπλάσια του μηχανικού. Επιπλέον, οι πλήρεις μελέτες και η σωστή εφαρμογή τους μας εξοικονομούν χρήματα βραχυπρόθεσμα (π.χ. μια "καλή" αρχιτεκτονική μελέτη που εκλαμβάνει όλες τις παραμέτρους επιθυμιών των ιδιοκτητών και δίνει τις λύσεις για την υλοποίησή τους  ελαχιστοποιεί τις αλλαγές δηλ. τα "μερεμέτια" που κοστίζουν) και μακροπρόθεσμα (π.χ. η σωστή εφαρμογή του μονωτικού υλικού μας προστατεύει από την δημιουργία υγρασίας και την ανάγκη επιδιόρθωσης, η οποία πολλές φορές δεν μπορεί να καταπολεμήσει την αιτία).

Τι είναι η επιστασία;

Επιστασία είναι η ανάθεση σε έναν μηχανικό ή ομάδα μηχανικών, της κατασκευής ενός κτιρίου από τον ιδιοκτήτη. Ο μηχανικός οργανώνει το εργοτάξιο, καθοδηγεί τα συνεργεία και τους προμηθευτές, παραλαμβάνει τα υλικά, παρακολουθεί τους εργαζόμενους και διαχειρίζεται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη της εργοδοτικές/ασφαλιστικές εισφορές, ετοιμάζει τις Α.Π.Δ., και συνεργάζεται με τον επιβλέποντα μηχανικό για την πορεία και την σωστή εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή.

Ο επιστάτης μηχανικός αμοίβεται μετά από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του έργου.

Ανάθεση σε κατασκευαστή ή επιστασία;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν είναι μονοσήμαντη. Ο ιδιοκτήτης που θέλει να κατασκευασει, πρέπει να λάβει υπόψη του την εμπιστοσύνη που του αποπνέει ο κάθε επαγγελματίας και την οικονομική προσφορά, και γενικά να γνωρίζει ότι :

  • Για την ανάθεση σε κατασκευαστή υπογράφεται εκτός του ιδιωτικού συμφωνητικού και συγγραφη υποχρεώσεων και από τα δύο μέρη. Στα έγγραφα αυτά είναι υπόχρεοι και οι δύο. Ο κατασκευαστής υποχρεούται να ακολουθήσει τις εγκεκριμένες μελέτες, τις οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού, τη συγγραφή υποχρεώσεων και να παραδόσει το κτίριο στο χρονικό διάστημα που έχει συμφωνηθεί. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να διατηρήσει τη χρηματική ροή προς τον κατασκευαστή όπως ακριβώς είχε συμφωνηθεί. Για κάθε αλλαγή που θα θελήσει (πχ αλλαγή τιμής/ποιότητας που συμφωνήθηκε για τα πλακάκια) πρέπει να αναλάβει το επιπλέον κόστος με ταυτόχρονη αλλαγή της συγγραφής υποχρεώσεων. Η συμφωνία με κάποιο κατασκευαστή είναι συνήθως δεσμευτική για τον ιδιοκτήτη. Αυτό σημαίνει πως δεν είναι τόσο απλή, για παραδείγμα μια διακοπή εργασιών, λόγω οικονομικής στενότητας. Μια πιθανή λύση, σε ενδεχόμενη μελλοντική στενότητα είναι οι αναθέσεις τμήματος του έργου και όχι ολόκληρου.
  • Για την ανάθεση της κατασκευής σε επιστάτη μηχανικό υπογράφεται και πάλι ιδιωτικό συμφωνητικό. Ο μηχανικός οργανώνει το εργοτάξιο, καθοδηγεί τα συνεργεία και τους προμηθευτές, παραλαμβάνει τα υλικά, παρακολουθεί τους εργαζόμενους και διαχειρίζεται για λογαριασμό του ιδιοκτήτη της εργοδοτικές/ασφαλιστικές εισφορές, ετοιμάζει τις Α.Π.Δ., και συνεργάζεται με τον επιβλέποντα μηχανικό για την πορεία και την σωστή εφαρμογή της μελέτης στην κατασκευή, και αμοίβεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών. Μια λοιπόν πιθανή οικονομική στενότητα θα μπορούσε να διακόψει για ένα διάστημα τις εργασίες, χωρίς την οικονομική ζημία του μηχανικού (όπως πιθανόν αντιθέτως θα συνέβαινε με έναν κατασκευαστή), χωρίς συνεπώς την οικονομική επιβάρυνση μέσω ρύτρας για τον ιδιοκτήτη, και τη συνέχιση αργότερα των οικοδομικών εργασιών.

Η επιλογή λοιπόν έχει να κάνει, εκτός της αποπνεόμενης εμπιστοσύνης και με οικονομικά στοιχεία. Έχει να κάνει δηλαδή με την οικονομική προσφορά, με την οικονομική κατάσταση του ιδιοκτήτη και με την πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών μέχρι την περάτωση του έργου (π.χ. σε μια εκρηκτική αύξηση του κόστους κατασκευής ζημιωμένος στη μία περίπτωση είναι ο κατασκευαστής και στην άλλη ο ιδιοκτήτης).