Γρ. Μπακλατσή: Δεύτερη ευκαιρία για την τακτοποίηση αυθαιρέτων κατοικιών εντός δασικών εκτάσεων

2023-10-31 12:02

Επανέρχεται με νέα νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα «τακτοποίησης» των δασικών αυθαιρέτων. Η επαναφορά της ρύθμισης θεωρείται απαραίτητη για την κυβέρνηση, λόγω της χαμηλής προσέλευσης των ιδιοκτητών.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, τοπογράφου – πολεοδόμου μηχανικού, baklatsi@yahoo.gr

Θυμίζουμε ότι, στις 31 Μαρτίου 2023 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Κτηματολογίου για την τακτοποίηση κατοικιών που είναι αυθαίρετες εντός δασικών εκτάσεων με παράβολο 250 ευρώ. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν είναι περίπου 2800, αριθμός πολύ μικρός, δεδομένου ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος υπολογίζει ότι τα αυθαίρετα μέσα στα δάση και τις δασικές εκτάσεις αγγίζουν το 1 εκατομμύριο.

Για την εξαιρετικά χαμηλή συμμετοχή στην τακτοποίηση δασικών αυθαιρέτων εκτιμάται ότι ο βασικός λόγος που δεν ανταποκρίθηκαν οι ιδιοκτήτες είναι ότι υπάρχει ατιμωρησία και δεν γίνονται κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, οπότε δεν χρειάζεται να «αυτο-καρφωθούν». Επίσης, μία μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων δασικών αυθαιρέτων, δεν καλύπτει τις δύο βασικές προϋποθέσεις και οι οποίες είναι: οι κατασκευές να μην είναι μεμονωμένες, αλλά να βρίσκονται εντός οικιστικών πυκνώσεων και να μην έχουν οικοδομηθεί μετά τις 27 Ιουλίου 2011.

 • Ποιο είναι το όφελος σε όποιον δηλώσει το αυθαίρετό του;

Οι ιδιοκτήτες δασικών αυθαιρέτων, οι οποίοι θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση πληρώνοντας το παράβολο των 250 ευρώ, θα καταφέρουν σε πρώτη φάση και μέχρι να εξεταστούν οι αιτήσεις τους προκειμένου να υπαχθούν σε οριστική τακτοποίηση:

 1. Να εξαιρεθούν τα ακίνητά τους από την κατεδάφιση.
 2. Να εξαιρεθούν από την πληρωμή ήδη καταλογισμένων προστίμων.
 3. Να εξαιρεθούν από την επιβολή νέων προστίμων.
 • Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβάλει αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος του δασικού χάρτη, αντιρρήσεις, αίτηση ακυρώσεως ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό ή ένδικο βοήθημα, με το οποίο αμφισβητούν ότι η ιδιοκτησία τους έχει δασικό χαρακτήρα.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο της κατοικίας στη διαδικτυακή πλατφόρμα του «Ελληνικού Κτηματολογίου», η οποία θα χρησιμοποιηθεί επίσης και για την ολοκλήρωση της οριστικής τακτοποίησης όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή. Η είσοδος στην πλατφόρμα πραγματοποιείται με τη χρήση κωδικών Taxisnet, ενώ για την υποβολή της αίτησης, απαιτείται έκδοση και πληρωμή, μέσω της ιστοσελίδας της Γ.Γ.Π.Σ. ηλεκτρονικού παραβόλου ύψους 250 ευρώ.

 • Τι πρέπει να κάνουν όσοι ιδιοκτήτες έχουν δασικά αυθαίρετα;

Θα πρέπει να απευθυνθούν σε μηχανικό προκειμένου να εξετάσει τον κυρωμένο δασικό χάρτη και τα στοιχεία του ακινήτου ( θέση, παλαιότητα, γειτνίαση με ρέμα κλπ), και να ενημερωθούν κατά πόσο συντρέχουν οι προϋποθέσεις και το κτίσμα δύναται να τακτοποιηθεί.

Στην περίπτωση που συντρέχουν οι λόγοι, πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση με την πληρωμή του παραβόλου και το ακίνητο μπαίνει αυτομάτως σε καθεστώς ειδικής προστασίας, μέχρι να εξετασθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι πληροί τις προϋποθέσεις και έτσι ο ιδιοκτήτης απαλλάσσεται από το άγχος των προστίμων και της κατεδάφισης

 • Τι περιλαμβάνει η ηλεκτρονική αίτηση;

Η αίτηση, εκτός της καταχώρησης των στοιχείων φυσικού/νοµικού προσώπου και την τεκμηρίωση του έννοµου συμφέροντος, περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:

Α) Εντοπισμός:

Τον εντοπισµό και την οριοθέτηση της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),

Τον εντοπισµό και την οριοθέτηση του περιγράμματος των κτηρίων εντός της έκτασης ενδιαφέροντος (γεωτεµαχίου),

Tην περιγραφή των κατοικίας, την οποία αφορά το αίτημα, και των τυχόν κατασκευών που την συνοδεύουν, ως προς το είδος, την κάλυψη, τη δοµηµένη επιφάνεια, το ύψος και την χρήση,

Β) Υποχρεωτικά έγγραφα:

 1. Υπεύθυνη δήλωση ενδιαφερόμενου ότι τα στοιχεία είναι αληθή,
 2. Αποδεικτικό υποβολής e-Παραβόλου
 3. Έγγραφο για την απόδειξη έννοµου συµφέροντος
 4. Υπεύθυνη δήλωση µηχανικού υπογεγραμμένη με την οποία βεβαιώνεται η περιγραφή της κατοικίας και των συνοδευουσών κατασκευών, εφόσον υπάρχουν καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία, ήτοι κάλυψη, δομημένη επιφάνεια και ύψος τους, καθώς και ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις αποκλεισμού υπαγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/2020,
 5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας/διαβατηρίου

Γ) Συμπληρωματικά έγγραφα

(π.χ αποδεικτικό υποβολής αίτησης πρόδηλου σφάλματος, αντίρρησης, αιτήσεως ακύρωσης ή οποιουδήποτε άλλου διοικητικού ή ένδικου βοηθήματος, με το οποίο ο αιτών αμφισβητεί ότι η ιδιοκτησία του έχει δασικό ή χορτολιβαδικό χαρακτήρα, εφόσον υφίσταται.

 • Ποια ακίνητα αποκλείονται και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν;

Αποκλείονται της υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου, οι παρακάτω περιπτώσεις κτιρίων και κατασκευών:

 1. Που δεν έχουν τον χαρακτήρα κατοικίας ή κατασκευής συνοδευούσης την κατοικία.
 2. Που έχουν ανεγερθεί μετά την 28η Ιουλίου 2011.
 3. Που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000, σε υγροτόπους που προστατεύονται σύμφωνα με τη συνθήκη Ramsar και σε άλλες περιοχές για τις οποίες ισχύουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις της φύσης ή του τοπίου, εκτός εάν κατασκευάστηκαν πριν τον χαρακτηρισμό των περιοχών αυτών.
 4. Που βρίσκονται εντός περιοχών που είναι υποχρεωτικώς αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς, οι οποίες έχουν ανεγερθεί μετά την κήρυξη της αναδάσωσης.
 5. Που η διατήρησή τους παρακωλύει την διαφυγή των πολιτών ή την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου κινδύνου από φυσικά φαινόμενα.
 6. Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει πρόσωπο σε δρόμο, να μην βρίσκεται το κτίσμα και οι λοιπές κατασκευές εντός ζώνης διάστασης ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία περί μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας απαλλοτρίωσης των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών.
 7. Να μην βρίσκονται μέσα σε δημόσιο κτήμα.
 8. Να είναι εκτός αιγιαλού και παλαιού αιγιαλού.
 9. Να μην είναι εντός ζώνης παραλίας.
 10. Να μην είναι σε ρέμα, κρίσιμη παράκτια ζώνη ή προστατευόμενη περιοχή, αν απαγορευόταν η εκτέλεση κάθε οικοδομικής εργασίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της αυθαίρετης.
 11. Να μην είναι σε αρχαιολογικό χώρο
 12. Να μην είναι σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
 13. Να μην είναι σε κηρυγμένο διατηρητέο κτίριο, ή σε κτίριο που είναι μνημείο.
 14. Το κτίριο να μην είναι χαρακτηρισμένο ως επικινδύνως ετοιμόρροπο.
 15. Το κτίσμα να μην υπερβαίνει το ύψος της κορυφογραμμής.
 16. Να είναι το κτίσμα εντός απόστασης μικρότερης ή ίσης των είκοσι πέντε (25) μέτρων εφόσον πρόκειται για γραμμή μεταφοράς υψηλής τάσης.
 17. Να μην βρίσκεται το κτίσμα σε περιοχές που υπόκεινται σε περιορισμούς για την προστασία εναέριας κυκλοφορίας, εκτός αν συνοδεύεται από σχετική έγκριση της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
 • Τι γίνεται όταν το ακίνητο έχει τακτοποιηθεί με άλλους νόμους περί αυθαιρέτων;

Υποβάλετε κανονικά την δήλωση τώρα και στη συνέχεια εφόσον περάσει τον έλεγχο και τακτοποιηθεί, θα γίνει συμψηφισμός των προστίμων που πληρώθηκαν με το ειδικό πρόστιμο που θα εκδοθεί.

Πηγή : Michanikos-Online.gr