Σε βάρος των μικρομεσαίων εργοληπτών οι αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις

2016-08-02 08:43

Αποκλίσεις και παραβιάσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 24 & 25, και διατήρηση αναχρονιστικών προϋπαρχουσών διατάξεων που αποκλείουν με σκανδαλωδώς εμφανή τρόπο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πρόσβαση στις Δημόσιες συμβάσεις και διατηρούν ένα καθεστώς «προστασίας» των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, έναντι του ανταγωνισμού, διαπιστώνει η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Συνδέσμων Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΠΕΣΕΔΕ), στο σχέδιο νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΠΕΣΕΔΕ, οι ελεύθερες συνεργασίες (κοινοπραξίες) μεταξύ επιχειρήσεων προκειμένου να διεκδικήσουν μεγαλύτερες συμβάσεις, κατ' ουσίαν απαγορεύονται, αφού περιορίζονται αυστηρά σε «ενώσεις» επιχειρήσεων μόνο της ίδιας τάξης (δυναμικότητα και στοιχεία επιχείρησης). Την ίδια ώρα και η δυνατότητα επαύξησης (μέσω της ένωσης) των τεχνικών και οικονομικών τους δυνατοτήτων περιορίζεται αυστηρά και μονοσήμαντα σε «έργα εκτιμώμενης αξίας μεγαλύτερης από το ανώτατο όριο της τάξης τους μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της διαφοράς μεταξύ του ανώτατου ορίου της τάξης τους και του ανώτατου ορίου της επόμενης τάξης».

"Η θέσπιση ανώτατων ορίων προϋπολογισμού έργων χωρίς τη δυνατότητα υπέρβασής τους μέσω συμπράξεων αποτελεί περιορισμό της ελευθερίας εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών των εργοληπτικών επιχειρήσεων, που δεν δικαιολογείται από λόγο δημοσίου συμφέροντος, αλλά αποβλέπει, προφανώς, δια του περιορισμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας ορισμένων, στην προστασία του στενού επαγγελματικού συμφέροντος άλλων" επισημαίνεται. "Αντίκειται, δε, στην αρχή προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού, που σημαίνει υποχρέωση διασφάλισης της μεγαλύτερης δυνατής συμμετοχής οικονομικών φορέων ικανών να εκτελέσουν την σύμβαση και είναι σε πλήρη αντίθεση προς την κοινοτική επιταγή για ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων".

Ένα δεύτερο σημείο σε βάρος των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων "αλλά και ενδεικτικό των αναχρονιστικών μέτρων που αποβαίνουν σε βάρος του εκσυγχρονισμού του Κράτους είναι και η εξαίρεση των συμβάσεων κάτω του Κοινοτικού ορίου (δηλαδή τα μικρότερα έργα) από την «Ηλεκτρονική διάθεση των εγγράφων της σύμβασης». Η ΠΕΣΕΔΕ δεν αντιλαμβάνεται τους λόγους οι οποίοι επιτάσσουν, τα έγγραφα των συμβάσεων κάτω του Κοινοτικού ορίου να μην είναι ηλεκτρονικά προσβάσιμα και θεωρεί αυτονόητο ότι η πρόβλεψη αυτή αντιβαίνει στις Κοινοτικές οδηγίες. Στο πλαίσιο της έλλειψης εκσυγχρονισμού εντάσσονται και οι ρυθμίσεις που δίνουν δυσανάλογη δικαιοδοσία στην Διευθύνουσα Υπηρεσία και καθιστούν τον αντισυμβαλλόμενο (Εργοληπτική Επιχείρηση), έρμαιο των διαθέσεων της Επίβλεψης και ευάλωτο σε πιέσεις".

Στην ΠΕΣΕΔΕ θεωρούν πως "η διατήρηση ενός δυναμικού μικρομεσαίων κατασκευαστικών εταιριών, που μπορούν να εκτελούν με αυτάρκεια δημόσια έργα σε όλη την επικράτεια και η ενίσχυση της πρόσβασής του στις Δημόσιες συμβάσεις είναι απαραίτητη για το σύνολο του παραγωγικού ιστού της χώρας. Για το λόγο αυτό και προς την κατεύθυνση τη εναρμόνισης του υπό συζήτηση σχεδίου νόμου με τις Κοινοτικές Οδηγίες η ΠΕΣΕΔΕ εκτιμά ότι η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει:

  1. Την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και
  2. Tη διασφάλιση αντικειμένου εργασιών είτε με την ορθή κατανομή των έργων είτε με την υποδιαίρεση των πολυσύνθετων σε μικρότερα, αυτοτελή τμήματα είτε, τέλος, με την υποχρεωτική εφαρμογή του θεσμού της υπεργολαβίας.

Καλούμε τους Υπουργούς κκ Γ.Σταθάκη και Χρ. Σπίρτζη να λάβουν υπ, όψη τους τις παρατηρήσεις – υπομνήματα που έχει καταθέσει η ΠΕΣΕΔΕ ώστε να μην επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος (Νόμοι Λαλιώτη και Σουφλιά) και να πάψουμε να κάνουμε «ένα βήμα μπρος και δύο βήματα πίσω».

"Η εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι προσχηματική. Σε κάθε περίπτωση το παρόν σχέδιο Νόμου, οφείλει να αντιμετωπίσει παθογένειες του παρελθόντος και όχι να διατηρήσει επιλεκτικά παλαιότερες διατάξεις, που και τις Κοινοτικές Οδηγίες παραβαίνουν και εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι", καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΕΣΕΔΕ.

 

B2Green.gr