Υπερψηφίστηκε η παράταση των οικοδομικών αδειών έως το 2021

2019-05-16 08:23

Ενσωματώθηκε και υπερψηφίστηκε τελικά η τροπολογία για την παράταση όλων των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν από το Μάρτιο του 2012, μέχρι το 2021, στο Σχέδιο Νόμου ου Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών "Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης - Κατασκευής - Χρηματοδότησης - Λειτουργίας - Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων."

Συγκεκριμένα, η επίμαχη τροπολογία αναφέρει τα εξής:

Άρθρο 12

1. Καταργείται το άρθρο 76 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α'/21-2-16),

όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216 Α'/24-12-18).

2. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 50 του Ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α'/3-11-2017) προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

"6. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών, των αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, που εκδόθηκαν σύμφωνα με το από 8-7-1993 Π.Δ. (ΦΕΚ 795 Δ'/13-7-93) είτε σύμφωνα με το Ν. 4030/2011 (ΦΕΚ 249 Α'/25-11-2011) κατά το χρονικό διάστημα από 1-3-2012 έως 31.12.2017, παρατείνεται από την ημερομηνία λήξης τους έως 31-12-2021".

Διαβάστε παρακάτω την αιτιολογική έκθεση που συνόδευε την τροπολογία:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η ρύθμιση αυτή, η οποία είναι αναγκαία με βάση τις αρχές της αναλογικότητας, της ίσης μεταχείρισης και της ισονομίας τοποθετεί ένα τελικό όριο στις συνεχείς παρατάσεις ισχύος των οικοδομικών αδειών που ξεκίνησαν από το έτος 2012 λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης και των ανατροπών που αυτή επέφερε στα εισοδήματα των πολιτών. Αποκαθιστά δε τη δίκαιη ισορροπία που πρέπει να υφίσταται, σε θέματα ρύθμισης των ζητημάτων αυτών, τις τυχόν αστοχίες των προηγούμενων νόμων (άδειες που εκδόθηκαν σε προηγούμενο χρόνο από άλλες, λήγουν μετά από αυτές) και ρυθμίζει τη διάρκεια ισχύος των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης με αναλογικό τρόπο, ώστε οδεύοντας προς την έξοδο από την κρίση να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλες τις άδειες, θέτοντας ως κοινό χρόνο λήξης της ισχύος τους την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επί πλέον και προς το σκοπό της ενιαίας αυτής αντιμετώπισης, καταργείται η διάταξη του άρθρου 76 του Ν. 4368/2016.

Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, αντίθετα θα ενισχύσουν τα έσοδα του κράτους, έχουν δε πολλαπλασιαστικά κοινωνικά οφέλη, με την έννοια ότι δίνεται η δυνατότητα ενίσχυσης της οικοδομικής δραστηριότητας και κατ' επέκταση της εργασίας.

B2Green